ბლოგები
უცნაური ქუთაისი - წერილი მეორე
FaceBook
გარ­და­სულ წლებ­ში მო­ხუც­თათ­ვის რომ გე­კით­ხა, რა მოხ­და ისე­თი ორ მა­ისს ქუ­თა­ის­შიო, და­ზუს­ტე­ბით ვე­რა­ვინ ვე­რა­ფერს ამ­ბობ­და.

ყვე­ლა ზე­იმ­სა და დღე­სას­წა­ულს რა­ღაც სიმ­ბო­ლუ­რი დატ­ვირ­თვა გა­აჩ­ნია, ან რა­ღაც ღირ­სსახ­სო­ვარ თა­რიღ­თა­ნაა ის უსა­თუ­ოდ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. დედამიწაზე არ მო­ი­ძებ­ნე­ბა კა­ლენ­და­რუ­ლი დღე, რო­მელ­საც თა­ვი­სი ის­ტო­რი­უ­ლი, რე­ლი­გი­უ­რი ან სხვა მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ ჰქონ­დეს.

ერ­თა­დერ­თია ასე­თი თა­რი­ღი და ისიც ქუ­თა­ის­ში, რო­მელ­საც არ გა­აჩ­ნია თა­ვი­სი წარ­მო­მავ­ლო­ბის სპე­ცი­ფი­უ­რი წა­ნამ­ძღვრე­ბი.

ორი მაისი...

ერ­თი რამ ტრა­დი­ცი­ად დამ­კვიდ­რდა - ორ­მა­ი­სო­ბას აუ­ცი­ლებ­ლად იმარ­თე­ბა სა­ყო­ველ­თაო სე­ირ­ნო­ბე­ბი სა­ღო­რი­ის ტყე­ში. ეს არის და ეს.

გა­ნა ცო­ტა უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლი ასა­ხავს ქუ­თა­ისს? დღეს რა­ღა, მაგ­რამ გარ­და­სულ წლებ­ში მო­ხუც­თათ­ვის რომ გე­კით­ხა, რა მოხ­და ისე­თი ორ მა­ისს ქუ­თა­ის­შიო, და­ზუს­ტე­ბით ვე­რა­ვინ ვე­რა­ფერს ამ­ბობ­და. 

ნა­ბოლ­შე­ვი­კა­რი პენ­სი­ო­ნე­რე­ბი იმას ამ­ბობ­დნენ, რომ ამ დღეს ჟან­დარ­მებ­მა ქუ­თა­ის­ში სა­პირ­ველ­მა­ი­სო მი­ტინ­გი და­არ­ბი­ე­სო; დენ­დე­ბი ასე იტ­ყოდ­ნენ, ამ დღეს ყვე­ლა­ზე დი­დი სუფ­რა გა­ი­შა­ლა და ქა­ლაქ­ში რომ არ და­ე­ტია, სა­ღო­რი­ის ტყე­ში სუფ­თა ჰა­ერ­ზე გა­შა­ლე­სო; მსა­ხი­ო­ბე­ბი იმას ამ­ბობ­დნენ, რომ ორ მა­ისს ქუ­თა­ის­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრე­მი­ე­რა ჩა­ტარ­დაო; მწერ­ლე­ბი ვი­ღაც მწერ­ლის რა­ღაც შე­დევ­რზე იტ­ყოდ­ნენ, ეს და­ი­წე­რაო; ვაჭ­რე­ბი ყვე­ლა­ზე სარ­ფი­ან ნა­ვაჭრ დღედ მო­ნათ­ლავ­დნენ ამ დღეს.

ერ­თის სიტ­ყვით, ორ­მა­ი­სო­ბა ყვე­ლა ქუ­თა­თუ­რის­თვის თა­ვი­სე­ბუ­რად აღ­ქმა­დია. ის კონ­კრე­ტუ­ლი პრო­ფე­სი­ის, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ფე­ნის, ეროვ­ნე­ბის თუ კონ­ფე­სი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დღე არაა. ის ქუ­თა­ი­სის დღეა და მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ ამის შე­სა­ხებ იცის. ორ­მა­ი­სო­ბას ქუ­თა­ი­სი ნე­ბის­მი­ე­რი ჯუ­რის სტუმ­რისთვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მას­პინ­ძე­ლია.

და მა­ინც: რა­ტომ სა­ყო­ველ­თაო სე­ირ­ნო­ბე­ბი და ისიც ტყე­ში და თუ სე­ირ­ნო­ბე­ბი, რა­ტომ მა­ინ­ცა და მა­ინც ორ მა­ისს. ნუ­თუ სამ მა­ისს ვერ ისე­ირ­ნებ­დნენ? ან თუ სე­ირ­ნო­ბა, რა­ტომ მა­ინ­ცა და მა­ინც სა­ღო­რი­ის ტყე­ში?

ამა­ზე რომ პა­სუ­ხი გავ­ცეთ, ქუ­თა­ი­სის ტვინ­ში უნ­და ჩა­ვი­ხე­დოთ. ამას კი მხო­ლოდ თა­ვი­სი ქა­ლა­ქის უაღ­რე­სად მოყ­ვა­რუ­ლი შეს­ძლებს. მე ისე ვერ გავ­კად­ნი­ერ­დე­ბი, რომ ასე­თად ჩავ­თვა­ლო თა­ვი, თუმ­ცა­ღა ჩე­მი სიყ­ვა­რუ­ლი ჩე­მი ქა­ლა­ქის მი­მართ უაღ­რე­სია, მის ტვინ­ში კი ჯერ არ ჩა­მი­ხედ­ნია, - ალ­ბათ არც მიც­დია.

ბუ­ლო­ნის ტყე­შიც სე­ირ­ნო­ბენ ფრან­გე­ბი, მაგ­რამ სა­ა­მი­სოდ კონ­კრე­ტუ­ლი დღე არ და­უ­წე­სე­ბი­ათ - ვი­საც რო­დის უნ­და, მა­შინ სე­ირ­ნობს. ამის­თვის დღე­სას­წა­უ­ლის რან­გში არც ერ­თი დღე არ გა­მო­უყ­ვი­ათ წე­ლი­წად­ში. ამ უც­ნა­უ­რო­ბა­შიც ვლინ­დე­ბა ქუ­თა­ი­სის უნი­კა­ლო­ბა.

მა­გა­ლი­თად, თბი­ლი­სო­ბა ხე­ლოვ­ნუ­რად შექ­მნი­ლი დღე­ო­ბაა და ჩვენს ეპო­ქა­ში შე­იქ­მნა და ვი­ცით, რა­ტო­მაც. საქ­მე იმა­ში გახ­ლავთ, რომ ორ­მა­ი­სო­ბა ქუ­თა­ი­სო­ბა არაა. მას მხო­ლოდ საქ­მე­ში ჩა­უ­ხე­და­ვე­ბი აი­გი­ვე­ბენ.

ქუ­თა­ი­სო­ბა, რო­გორც ასე­თი, არ არ­სე­ბობს და რომ შე­იქ­მნას და თუ შე­იქ­მნა, თბი­ლი­სო­ბა­სა­ვით ხე­ლოვ­ნუ­რი დღე­ო­ბა იქ­ნე­ბა და რაც მთა­ვა­რია, უტ­რა­დი­ციო. ორ­მა­ი­სო­ბას კი თა­ვი­სი ძირ­ძვე­ლი ტრა­დი­ცია გა­აჩ­ნია, რომ­ლის დარ­ღვე­ვა იმას ნიშ­ნავს, რომ უგუ­ლე­ბელ­ჰყო ეს ზე­ი­მი. სა­ღო­რი­ის ტყე­ში - თუნ­დაც ყი­რა­მა­ლა და­დე­ქი, მა­ინც იზე­ი­მებ, სხვა შემ­თხვე­ვა­ში თა­ვისი პე­წი ეკარ­გე­ბა ზე­იმს. ერ­თხანს დო­ღიც იმარ­თე­ბო­და, ძაღ­ლე­ბის შე­ჯიბ­რიც, სპორ­ტუ­ლი კრო­სი და სხვა მსგავ­სი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი.

ორ­მა­ი­სო­ბა ყვე­ლას უხა­რია და რა უხა­რიათ, არ იცი­ან. ქვეც­ნო­ბი­ერ­ში თუ ჩა­ვი­ხე­დავთ, ამ დღეს სი­ცოც­ხლე უხა­რი­ათ, თვით სი­ხა­რუ­ლი უხა­რი­ათ. ყვე­ლა ქე­ი­ფობს, ყვე­ლა ულო­ცავს ერ­თმა­ნეთს! ულო­ცა­ვენ და ქე­ი­ფო­ბენ იმას, რომ ცოც­ხლე­ბი არი­ან (ეს ახ­ლა), რომ არ­სე­ბობს რა­ღაც იდუ­მა­ლი მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბა, ერ­თმა­ნე­თის­კენ რომ იზი­დავს ერ­თმა­ნე­თის შე­უ­თავ­სებ­ლებ­საც კი. 

არ­ქი­მე­დე ამ დროს საყ­რდენს ე­ძებ­და, დე­და­მი­წა რომ გა­და­ეტ­რი­ა­ლე­ბი­ნა, არა­და, არ იცო­და, რო­გო­რი მი­წი­ე­რი საყ­რდე­ნია ქუ­თა­ი­სი ყვე­ლა­ნა­ი­რი ახი­რე­ბუ­ლი იდე­ის, ყვე­ლა­ნა­ი­რი თავ­ქა­რი­ა­ნი წა­მოწ­ყე­ბის, ოღონდ თვ­ითონ ქუ­თა­ი­სი არ უნ­და გა­ხა­დო ყვე­ლა­ფერ ამის მედ­რო­შედ და ეპი­ცენ­ტრად. საყ­რდე­ნი, და არა სა­თა­ვე, ან მო­თა­ვე - ესაა მთე­ლი ქუ­თა­ი­სი თა­ვი­სი არ­სით, თო­რემ სხვაფ­რივ გინდ ქვე­ყა­ნა გა­და­ატ­რი­ა­ლე, გინდ დე­და­მი­წა, და თუ გინ­და ზე­ცაც, მის­თვის ეს სულ ერ­თია, ყვე­ლა­ფერ­ში მხარს აგი­ბამს, და­გეხ­მა­რე­ბა.

ამი­ტომ არ ჩანს ორ­მა­ი­სო­ბის სა­თა­ვე, მაგ­რამ ორ­მა­ი­სო­ბა არ­სე­ბობს და გა­ნაგ­რძობს არ­სე­ბო­ბას მხო­ლოდ ქუ­თა­ის­ში, რადგან ქუ­თა­ის­ში ნა­ხა საყ­რდე­ნი. ყვე­ლა­ფე­რი იმი­ტომ ხდე­ბა ასე, რომ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის გან­ზო­გა­დე­ბუ­ლი პორ­ტრე­ტია ის. არაა მას­ში გა­მოკ­ვე­თი­ლი სა­ხე­ლე­ბი და გვა­რე­ბი (თუმ­ცა­ღა, თუ დავ­კონ­კრეტ­დე­ბით, მთე­ლი წყე­ბაა ადა­მი­ან­თა, რომ­ლებ­მაც თა­ვი­სი ღირ­სე­უ­ლი და უც­ვლე­ლი ად­გი­ლი და­იმ­კვიდ­რეს ქუ­თა­ი­სის ცხოვ­რე­ბა­ში, ისი­ნი არა­თუ მხო­ლოდ ქა­ლა­ქის, თვით ეპო­ქის კო­ლო­რი­ტე­ბად იქ­ცნენ).

რო­ცა ქუ­თა­ის­ზეა სა­უ­ბა­რი და არა კონ­კრე­ტულ პი­როვ­ნე­ბებ­ზე, მხო­ლოდ მა­შინ აღიქ­ვამ მა­ს მთე­ლი სიგ­რძე-სი­გა­ნით, რა­მე­თუ ისი­ნი თა­ვის­თა­ვად ჩაქ­სო­ვილ­ნი არი­ან ქა­ლა­ქის სა­ხის­მეტ­ყვე­ლე­ბა­ში და რო­მე­ლი­მე მათ­გა­ნი რომ ვახ­სე­ნო, გა­მო­ი­ყო­ფა მხო­ლოდ ქუ­თა­ი­სის ერ­თი მცი­რე­დი დე­ტა­ლი და და­ირ­ღვე­ვა მთლი­ა­ნო­ბა, თვალს ვერ გა­ვა­დევ­ნებთ მის სრულ­მომ­ცველ ფსი­ქო­ლო­გი­ას.

მე­რე რა, რომ ქა­ლაქ­მა გა­ნი­ცა­და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი გე­ნო­ცი­დი და დარ­ჩა და­ცა­რი­ე­ლე­ბუ­ლი და ფაქ­ტობ­რი­ვად უფუნ­ქცი­ოდ, ამა­შიც კი ქუ­თა­ი­სი შე­უ­და­რებ­ლად მდი­და­რია, რად­გან ყო­ველ­თვის ფე­ნიქ­სი­ვით წა­მო­ი­მარ­თე­ბა მა­შინ, რო­ცა მის ფეხ­ზე დად­გო­მას აღა­რა­ვინ ელის. ამა­შია სწო­რედ მი­სი ძა­ლა. თუ ხდე­ბა ინ­ტე­ლი­გენ­ცი­ის პერ­მა­ნენ­ტუ­ლი გა­დი­ნე­ბა ქა­ლა­ქი­დან, სა­მა­გი­ე­როდ ულე­ვი მა­და­ნი­ვით იბა­დე­ბი­ან ახა­ლი ძა­ლე­ბი, რა­თა ისევ კვე­ბონ სუ­ლი­ე­რე­ბით სა­ტახ­ტო ქა­ლა­ქი, რა­თა მოთ­ხოვ­ნი­ლე­ბა ქუ­თა­ის­ზე არა­სო­დეს გაქ­რეს.

ყვე­ლა­ზე უც­ნა­უ­რად სა­სა­ცი­ლო სა­ნა­ხა­ო­ბაც ქუ­თა­ის­შია, შე­იძ­ლე­ბა სხვა­გა­ნაც, მაგ­რამ აქა­ურს მა­ინც თა­ვი­სი აზარ­ტუ­ლი მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბა გა­აჩ­ნია - ღა­მის ქუ­თა­ი­სი. ის მკვდა­რი­ვით თვლემს, თით­ქოს­და სა­ში­ნე­ლე­ბა­თა ფილ­მე­ბის მსგავ­სად შე­ბინ­დე­ბულ­ზე უკაც­რი­ელ­დე­ბა მთე­ლი ქა­ლა­ქი. მხო­ლოდ­ღა ახ­ლად­გა­რე­მონ­ტე­ბულ-რეს­ტავ­რირ­ე­ბუ­ლი ქუ­ჩე­ბია გა­ნა­თე­ბუ­ლი უკა­ნას­კნელ კენ­ჭამ­დე. შე­ნო­ბა­თა თი­თო­ე­ულ სვეტს და­ყე­ნე­ბუ­ლი აქვს პრო­ჟექ­ტო­რი და ბრჭყვი­ა­ლე­ბენ შე­ნო­ბის კონ­ტუ­რე­ბი ღა­მის სიბ­ნე­ლე­ში.

ლა­მა­ზია ღა­მის ქუ­თა­ი­სი და მით უფ­რო გადმოსახედი, სა­დაც და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ძეგ­ლია აღ­მარ­თუ­ლი მა­ღალ პი­ე­დეს­ტალ­ზე.

მარ­თა­ლია დი­დი მე­ფის ძეგ­ლი მე­ტალ­ში ჩა­მოს­ხმუ­ლი ღა­მის ბუ­რუს­ში იკარ­გე­ბა და უჩი­ნარ­დე­ბა, სა­მა­გი­ე­როდ პი­ე­დეს­ტალს ხვდე­ბა შუ­ქი, უფ­რო სწო­რად გა­მო­ნა­შუ­ქის ანა­რეკ­ლე­ბი და ასე გგო­ნია, ქალაქის თავზე სტე­ლა აღუ­მარ­თავთ ვი­ღა­ცის ან რა­ღა­ცის გან­სას­ვე­ნა­რით.

ქუთაისში, მსოფლიო ადამიანებიც მკვიდრდებიან! და ამას მესამე წერილში მოგითხრობთ.
Print E-mail
FaceBook Twitter
მსგავსი სიახლეები
როგორი იქნებოდა ცხოვრება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების
გარეშე?
13:36 / 15.11.2023
როგორი იქნებოდა ცხოვრება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების გარეშე?
სამოქალაქო აქტივისტებს დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობასა და მათ
შორის, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში
მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ.
16:19 / 10.11.2023
სამოქალაქო აქტივისტებს დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობასა და მათ შორის, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ.

მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.
ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს "საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.